پـــارالــــکــــس

!! شما در حال مشاهده وب سایت مهندس سجادی می باشید !!

از پس پرده نگاه کن ، مثله شطرنجه زمونه هرکسی مثله یه مهره توی این بازی می مونه یکی مثله ما پیاده ، یکی صد ساله سواره یه نفر خونه به دوشه ، یکی دو تا قلعه داره یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن رو به روی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن اونا که اوله بازی توی خونه ی تو و من پیش پای اسب دشمن ، اون همه سرباز رو چیدن ببین امروزم تو بازی میونه شاه و وزیرن

ادامه مطلب

از پس پرده نگاه کن ، مثله شطرنجه زمونه هرکسی مثله یه مهره توی این بازی می مونه یکی مثله ما پیاده ، یکی صد ساله سواره یه نفر خونه به دوشه ، یکی دو تا قلعه داره یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن رو به روی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن اونا که اوله بازی توی خونه ی تو و من پیش پای اسب دشمن ، اون همه سرباز رو چیدن ببین امروزم تو بازی میونه شاه و وزیرن

ادامه مطلب

از پس پرده نگاه کن ، مثله شطرنجه زمونه هرکسی مثله یه مهره توی این بازی می مونه یکی مثله ما پیاده ، یکی صد ساله سواره یه نفر خونه به دوشه ، یکی دو تا قلعه داره یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن رو به روی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن اونا که اوله بازی توی خونه ی تو و من پیش پای اسب دشمن ، اون همه سرباز رو چیدن ببین امروزم تو بازی میونه شاه و وزیرن

ادامه مطلب

از پس پرده نگاه کن ، مثله شطرنجه زمونه هرکسی مثله یه مهره توی این بازی می مونه یکی مثله ما پیاده ، یکی صد ساله سواره یه نفر خونه به دوشه ، یکی دو تا قلعه داره یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن رو به روی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن اونا که اوله بازی توی خونه ی تو و من پیش پای اسب دشمن ، اون همه سرباز رو چیدن ببین امروزم تو بازی میونه شاه و وزیرن

ادامه مطلب

فصل پاییز

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن

فصل بهار

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن

فصل زمستان

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن

فصل تابستان

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن

فصل جدید

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن

فصل قدیم

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن

روزبه بمانی

آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست، آسمونشم بگیرید، این پرنده مردنی نیست، آخرین سنگر سکوته، خیلی حرف ها گفتنی نیست، ای برادر های خونی، این برادری تنی نیست، موج دست های منو تو، دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه ی خون، چشم دنیارو گرفته، ما که از آوار و ترکش، همه رو به جون خریدیم، تو بگو همسنگر من، ما تقاص کی بریدیم